De kleine lettertjes

Verkoopsvoorwaarden

1.     Toepasselijkheid

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord gebeuren alle verkopen en dienstverleningen onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald.

2.    Offertes en prijzen 

Offertes en prijslijsten verbinden ons slechts gedurende 30 dagen na dagtekening. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen vervoerd op kosten van de koper, onafgezien van het vervoermiddel of de transporteur. De goederen worden ontvangen en als aanvaard beschouwd in onze werkhuizen of magazijnen. Zij reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, zelfs bij franco-levering. 
      De aanduidingen, afmetingen, gewichten en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten e.a. zijn benaderend en worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld.

3.     Leveringstermijn

De opgegeven termijn van levering, zelfs in geval van vermelding van vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot annulering van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding. Indien bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld prijs en leveringsplaats, door overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer kunnen gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding.

4.     Bestelling

Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien.

5.     Levering

De aanduiding van het leveringsadres en leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller-koper. Indien op deze plaats niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.

6.     Garantie:

a)     De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de verkoper. Als dat niet gebeurt, mag de verkoper elke klacht verwerpen.
b)    De koper moet een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken instellen binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek. Als dat niet gebeurt, is zijn vordering, in  toepassing van artikel 1648 B.W., onontvankelijk.
c)     De verkoper waarborgt het geleverde materiaal en werk tegen elk gebrek of fout in het
materiaal/werk gedurende 6 maanden (2 jaar voor consumenten-klanten). Die periode begint op de dag dat het materiaal/werk ter beschikking van de koper gesteld wordt. De herstelling of vervanging van de onderdelen tijdens de garantieperiode verlengt de waarborg niet.
  
7. Aansprakelijkheid

De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkopert is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

8.     Betaling

Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze leveringen contant betaalbaar, bij levering of bij afhaling, aan order van de verkoper. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de gestelde vervaldag, zal van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand (of – indien hoger – van de nalatigheidsintrest zoals voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 100,00 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding.

9.     Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom, zolang de verschuldigde bedragen niet volledig zijn    
     voldaan, en dit onverminderd de overdracht van het risico op de koper die plaats heeft op het ogenblik van de levering.   
      Bij gebrek aan volledige betaling van de goederen, verbindt de koper zich tot de teruggave ervan en hij zal de kosten, om de goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen.

10. Faillissement

Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke reorganisatie, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.

11.   Wanprestatie van de verkoper

Als de verkoper een wanprestatie levert, heeft de koper recht op een gemeenrechtelijke schadevergoeding. De koper moet de omvang van de schade bewijzen.

12.   Wanprestatie van de koper

Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.

13.   Betwistingen

Alle betwistingenvallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, tenzij de verkoper zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of de woonplaats van de verweerder. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.
 

Verhuursvoorwaarden

1.    Algemeen
 
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, zijn alle overeenkomsten dewelke de huurderafsluit met de firma Sonora BV., KBO nr. 0536.644.976, met zetel te B-3012 Leuven, Wijgmaalsesteenweg 34 (verder “Sonora” genoemd), alsook alle facturen onderworpen aan onderhavige algemene verhuurvoorwaarden.
De ondertekening van de offerte, dan wel het huurcontract, door de huurder geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige algemene verhuurvoorwaarden. Door ondertekening van de offerte of het huurcontract bevestigt de huurder gebonden te zijn aan de algemene verhuurvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe de op hem rustende verbintenissen conform deze algemene verhuurvoorwaarden na te leven.
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden heeft niet de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene verhuurvoorwaarden tot gevolg.
 
2.    Huurder
 
Als huurder wordt beschouwd: ieder natuurlijke persoon, niet handelend als zelfstandige, in de uitoefening van een beroep of als wettelijke vertegenwoordiger van een bedrijf, alsook elke natuurlijke persoon, handelend als zelfstandige, in de uitoefening van een beroep of als wettelijke vertegenwoordiger van een bedrijf, evenals iedere rechtspersoon of andere rechtsvorm, die de offerte aangeboden door de Sonora of de huurovereenkomst voor akkoord ondertekend.
 
3.   Afwijkingen
 
Indien door de huurder in diens aanbod of andere correspondentie aangaande de verhuurovereenkomst zou verwezen worden naar andere algemene voorwaarden, dan worden deze formeel afgewezen. Enig andersluidend beding in andere algemene voorwaarden doet hieraan niets af. Enkel de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Sonora en de wederpartij.
      Een afwijking op deze algemene verhuurvoorwaarden is enkel mogelijk mits deze uitdrukkelijk en schriftelijke tussen Sonora en de huurder overeengekomen is. Deze afwijking is niet van toepassing op toekomstige offertes en/of overeenkomsten met diezelfde of andere wederpartijen.
      Een huurder die reeds éénmaal gecontracteerd heeft met Sonora en daarbij onderhavige algemene verhuurvoorwaarden heeft aanvaard, wordt geacht deze bij alle toekomsite verbintenissen eveneens te aanvaarden.
 
4.   Offerte
 
Een door Sonora aan de huurder aangeboden offerte blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na datum van deze offerte. 
      Offertes binden Sonora niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en op ondubbelzinnige wijze daaromtrent iets anders werd bepaald. De door Sonora meegedeelde informatie en gegevens dienen slechts als voorbeeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
      De door Sonora verstrekte gegevens en informatie blijven de uitsluitende eigendom van Sonora en mogen zonder haar toestemming niet worden verspreid.
 
5.   Huurperiode
 
      De huurperiode vangt aan op de dag en het tijdstip zoals bepaald in de tussen Sonora en de huurderafgesloten huurovereenkomst.
      Meer bepaald wordt onder daghuur een periode van 20 opeenvolgende uren begrepen. De huurperiode vangt aan om 14u, tenzij dit anders bedongen werd in de huurovereenkomst. 
      De goederen dienen de openingsdag nadien opnieuw binnengebracht bij Sonora op een tijdstip dat door Sonora zelf werd bepaald, met garantie van een minimum huurperiode van 20 uur. Het exacte tijdstip waarop het gehuurde dient te worden afgeleverd door de huurder bij Sonora, wordt bij afhaling van de goederen door de huurder aan deze laatste meegedeeld. Indien na het verstrijken van de huurperiode van 20 uur de goederen door de huurder niet werden binnengebracht bij Sonora op het vooraf afgesproken tijdstip, zullen er bijkomende huurvergoedingen worden aangerekend t.b.v. een bijkomende huurperiode van 20uur.
      De huurperiode zoals deze vermeld wordt in de leveringsbon zal door de huurderstrikt worden nageleefd. Indien door overschrijding van deze periode Sonora of een andere klant in de problemen komt, worden alle daaruit voortkomende kosten, zoals onder meer bijkomende transportkosten, doorgerekend worden aan de in gebreke blijvende wederpartij. 
      Sonora houdt zich bovendien het recht voor om bij niet - afgifte van het gehuurde goed op het vooraf vermelde tijdstip, een klacht wegens diefstal neer te leggen bij de politiediensten.
 
6.   Prijzen 

De huurprijzen kunnen worden geraadpleegd via de website www.sonora.beof kan men bekomen op aanvraag via e-mail leuven@sonora.be, dan wel op onze maatschappelijke zetel vermeld in art. 1 van deze algemene verhuurvoorwaarden.
De vermelde huurprijzen betreffen telkens dagprijzen incl. BTW. Zoals vermeld onder art. 5 betreft een daghuur een periode van 20 uur.
Naast de normale daghuurprijzen kunnen er tevens kosten voor transport en/of installatie worden aangerekend. 
Deze prijzen kunnen tevens op aanvraag worden bekomen.
 
7.   Verplichtingen van de huurder
 
De bij de gehuurde goederen geleverde gebruikersinstructies en handleidingen dienen bekend te zijn bij de huurder, diens personeel of andere personen die gebruik maken van de gehuurde goederen. De huurder staat ervoor in dat de personen die de gehuurde goederen hanteren, daarvoor over de nodige bekwaamheid beschikken.
De gehuurde goederen dienen door de huurder gebruikt te worden in ruimtes die volledig water- en winddicht zijn. Apparatuur in flightcases bevestigd, zal niet worden gedemonteerd.
Apparaten mogen niet worden geopend.
De gehuurde goederen mogen in geen geval het Belgisch grondgebied verlaten.
Na het verstrijken van de in de leveringsbon vermelde huurperiode, heeft de huurder een plicht tot teruggave van het gehuurde goed, dit op straffe van betaling van bijkomende huurvergoedingen zoals bepaald in het art. 5 van deze algemene verhuurvoorwaarden en onder voorbehoud van het recht in hoofde van Sonora om een klacht wegens diefstal lastens de huurder neer te leggen bij de politiediensten.
Bij teruggave dienen de goederen door de huurder in dezelfde staat en op dezelfde wijze verpakt als bij levering van deze goederen, aan Sonora terug te geven. Indien de goederen zich niet in dezelfde staat bevinden en/of er doet zich schade voor aan de gehuurde goederen, dan zal daarvoor een vergoeding dienen betaald te worden aan Sonora zoals bepaald in het art. 10.
Sonora dient steeds toegang te hebben tot de verhuurde goederen. Tevens dient de huurder de eventuele aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Sonora hiervoor te vrijwaren.
         
         8.Levering van de gehuurde goederen
 
De leveringstermijnen zoals vermeld in de huurovereenkomst zijn slechts benaderingen. Indien Sonora de gehuurde goederen niet zou kunnen leveren ten gevolge van oorzaken die buiten haar wil om plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld overmacht, het niet terugbrengen van de gehuurde goederen door een vorige huurder e.d., zal de huurder aan Sonora een redelijke leveringstermijn voorstellen. Nooit zal er echter in dat geval enige schadevergoeding door Sonora aan de huurder verschuldigd zijn.
Indien de goederen door Sonora ter plaatse dienen afgeleverd te worden, zal de huurder, dan wel een afgevaardigde of bevoegd persoon op het ogenblik van levering ter plaatse aanwezig zijn. 
Bij levering van de goederen zullen deze door de huurder, diens afgevaardigde of andere bevoegde persoon en de afgevaardigde van Sonora nagekeken worden, waarna er door de huurder een leveringsbon voor ontvangst van de goederen in de vastgestelde staat zal ondertekend worden.
 
         9.Teruggave van de gehuurde goederen
 
De gehuurde goederen dienen op het afgesproken tijdstip bij Sonora te worden teruggebracht. 
Zo de goederen door Sonora zelf ter plaatse dienen te worden opgehaald, dient de huurder ervoor te zorgen dat alle goederen op het vooraf afgesproken tijdstip ter beschikking staan van Sonora en deze toegang heeft tot de plaats waar de goederen zich bevinden. De goederen dienen netjes verpakt, geordend, gestapeld dan wel bij elkaar geplaatst klaar te staan voor ophaling.
De goederen dienen behoorlijk gereinigd en eventuele kabels behoorlijk opgerold te worden teruggebracht bij/ter beschikking gesteld aan Sonora.
Vervolgens zullen de goederen door Sonora worden gecontroleerd op eventuele schade of technische gebreken. Zolang blijft de huurder verantwoordelijk voor de gehuurde goederen.
De huurder kan bij deze controle aanwezig zijn, zo deze dit voorafgaandelijk ter kennis heeft gebracht bij het aangaan van de huurovereenkomst en er een tijdstip met de huurder kan afgesproken worden voor de controle en nazicht van de goederen.
Indien er tijdens de controle schade aan de goederen wordt vastgesteld, wordt dit zo spoedig schriftelijk gemeld aan de huurder. Daarbij zal een termijn meegedeeld worden aan de huurder waarbinnen deze een tegenexpertise kan laten uitvoeren. Na verloop van deze termijn wordt tot herstel of vervanging overgegaan en zullen de kosten daarvan doorgerekend worden aan de huurder.
 
       10.Schade en verlies
            
De huurder is verantwoordelijk voor elke schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen dewelke zich voordoet tijdens de in de huurovereenkomst bepaalde huurperiode. Deze aansprakelijkheid blijft ten allen tijde gelden, zonder dat door de huurder overmacht kan worden ingeroepen. Het feit dat er eventueel techniekers van Sonora ter plaatse aanwezig zijn om de installaties te bedienen, doet aan het voorgaande geen afbreuk en ontslaat de huurder niet van diens aansprakelijkheid.
De term “schade” wordt begrepen in de meest ruime zin van het woord, zo onder meer als ieder feit dat de onmiddellijke wederverhuring van de goederen onmogelijk maakt. 
Indien er schade of verlies wordt vastgesteld gedurende de periode dat de huurder verantwoordelijk is voor de gehuurde goederen, dient dit onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van Sonora en dit ten laatste bij de teruggave van de goederen.
Indien er diefstal wordt vastgesteld door de huurder gedurende de huurperiode, dient dit eveneens meteen ter kennis te worden gebracht van Sonora. Tevens dient de huurder een aangifte van diefstal te doen bij de politiediensten en een kopie van deze klacht aan Sonora te bezorgen.
De expertise die Sonora dient te laten uitvoeren door een derde voor de vaststelling van de schade en/of reparatiekost, is volledig ten laste van de huurder.
Indien de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld, zal de huurder naast de herstelkost eveneens een bijkomende vergoeding voor gebruiksderving betalen ten belope van tweemaal de daghuurprijs.
Indien de huurder een verzekering wenst af te sluiten voor de gehuurde goederen, kan Sonora aan de huurder opleggen dat deze in de verzekeringsovereenkomst Sonora aanduidt als uitkeringsgerechtigde of aan Sonora een dekkingsbevestiging voorlegt. 
 
      11.  Controle
 
Sonora heeft het recht om de gehuurde materialen waar dan ook de inspecteren om na te gaan of de huurder onderhavige algemene huurvoorwaarden correct naleeft. De huurder verleent hiertoe onvoorwaardelijk toegang aan de medewerkers van Sonora, ongeacht het tijdstip en het type evenement.
 
      12.  Transport
 
Indien de goederen door de huurder zelf worden opgehaald, zullen deze enkel vervoerd worden in een gesloten vracht-, bestel- of aanhangwagen. Indien het transport door Sonora wordt verzorgd, zullen de goederen geleverd worden op de gelijkvloerse verdieping, met inachtneming van een maximale afstand van 20 meter tussen laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde toegangsdeur. De toegangsweg moet voldoende verhard zijn. De kosten van eventuele takel- en sleepdiensten vallen ten laste van de klant.
Zoals vermeld in art. 6 zullen er in geval van transport door Sonora bijkomende transportkosten dienen betaald te worden. 
Indien de huurder zelf instaat voor het transport van de gehuurde goederen, draagt de huurder ook tijdens dit transport het risico van verlies of beschadiging van de gehuurde goederen.
Indien tijdens het laden en/of lossen op verzoek van de huurder gebruik gemaakt worden van de diensten van werknemers van Sonora, dan geschiedt dit geheel op eigen risico van de huurder.
 
      13.  Technische assistentie
 
Bij een technische storing aan de gehuurde goederen, dewelke niet te wijten is door toedoen van de huurder, diens aangestelde, werknemer of derden, zal Sonora – binnen eigen vermogen – de storing trachten te verhelpen. Deze pechverhelping kan bestaan in herstelling of vervanging van de gehuurde goederen door identieke of gelijkaardige exemplaren.
Onder technische storing wordt begrepen: ieder technisch ongemak dat niet te wijten is aan normaal gebruik of normale slijtage. Dientengevolge zullen gesprongen lampen principieel niet worden vervangen, tenzij het aantal gesprongen lampen meer dan 1/8 van het totaal aantal gehuurde lampen bedraagt én mits dit vóór 18u00 aan Sonora wordt gemeld.
De technische pechverhelping gebeurt enkel binnen het werkgebied van de Sonora vestiging waar u de installatie heeft gehuurd.
Het werkgebied van Sonora Leuven omvat de volgende gemeenten: Aarschot, Beauvechain, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Bonheiden, Boortmeerbeek, Boutersem, Glabbeek, Grez-Doiceau, Grimbergen, Haacht, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem, Leuven, Lubbeek, Machelen, Mechelen, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, Steenokkerzeel, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Waver, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.
Indien de oproep voor een technische storing ten onrechte gebeurt, bv. omwille van foutieve bekabeling uitgevoerd door de huurder zelf, behoudt Sonora zich het recht voor om deze kosten door te rekenen aan de huurder en dit volgens de in de prijslijst vermelde verplaatsingskosten en aan een uurloonkost van € 45,00 + BTW.
De huurder neem de mogelijke risico’s van een technische storing op zich en ziet uitdrukkelijk af van enige schadeclaim dienaangaande ten overstaan van Sonora. Het ontstaan van een technische storing geeft de huurder evenmin het recht om de factuur van Sonora niet of onvolledig te betalen.
 
      14.  Facturatie en betaling
 
De huurder is een waarborgsom verschuldigd, dewelke zal bepaald worden aan de hand van de huurperiode en de waarde van de gehuurde goederen. Deze waarborgsom kan worden ingehouden, zo de huurder niet voldoet aan onderhavige algemene huurvoorwaarden of ter voldoening van schade aan of verlies van de gehuurde goederen.
Indien deze waarborg niet tijdig door de huurder wordt voldaan, heeft Sonora het recht om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
De betaling van de facturen dient te geschieden ten kantore van Sonora, dan wel op een door haar op de facturatie vermeld rekeningnummer.
            Het bedrag dient betaald te worden voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
Zo de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, is de huurder zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, van rechtswege interest verschuldigd t.b.v. 10% op het factuurbedrag. Tevens is de huurder bijkomend een schadevergoeding verschuldigd wegens laattijdige betaling t.b.v. 15% van het factuurbedrag en met een minimum van € 25,00.
Sonora behoudt zich eveneens het recht voor om zo de huurder diens verplichtingen voorvloeiend uit onderhavige algemene huurvoorwaarden niet correct naleeft, tevens haar verplichtingen op te schorten en dit zolang de huurder diens verbintenissen niet nakomt.
Tevens behoudt Sonora zich het recht voor om in geval de huurder diens verplichtingen uit de algemene huurvoorwaarden niet naleeft, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder daartoe enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de huurder.
 
      15.  Aansprakelijkheid         
            
Sonora kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse zaakbeschadiging en letselschade aan zake of personen van de huurder, dewelke veroorzaakt werd door een aantoonbaar gebrek in de gehuurde goederen, of door opzet of grove fout in hoofde van Sonora.
De aansprakelijkheid van Sonora is beperkt tot het bedrag uitgekeerd door diens aansprakelijkheidsverzekering. 
Alle overige aansprakelijkheidsgronden worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
De huurder dient Sonora te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden op grond van schade dewelke te maken heeft of veroorzaakt werd door de gehuurde goederen.
Iedere aansprakelijkheid van Sonora vervalt na verloop van een periode van één jaar vanaf de datum van de schade.
 
      16.  Faillissement van de huurder
 
Ingeval de huurder in staat van faillissement zou verkeren, dan wel het voorwerp van vereffening uitmaakt, zullen alle overeenkomsten tussen Sonora en de huurder onmiddellijk als ontbonden beschouwd worden.
 
      17.  Eigendom
 
De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van Sonora. Noch de huurder, noch derden kunnen enige aanspraken laten gelden op de gehuurde goederen.
Evenmin is de huurder gerechtigd de gehuurde goederen te vervreemden, verplaatsen naar een andere locatie of te verpanden.
Indien de gehuurde goederen het voorwerp zouden worden van beslag, zal de huurder Sonora daar meteen van in kennis stellen. Zo de gehuurde goederen zouden zijn opgeladen, meldt de huurder eveneens meteen aan Sonora waar de goederen zich bevinden.
Eventuele schade die daartoe ontstaat, zal ten laste van de huurder vallen.
Indien de gehuurde goederen niet worden teruggebracht of verdwijnen, zal door Sonora een klacht wegens diefstal worden neergelegd bij de politiediensten.
 
      18.  Overmacht
 
Onder de term overmacht dient eerst en vooral begrepen te worden: een situatie die ontstaat buiten de wil en macht van Sonora om en waarbij er in alle redelijkheid niet van Sonora kan verwacht worden om de overeenkomst dewelke afgesloten werd met de huurder na te leven.
Worden onder meer geacht situaties van overmacht te zijn: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen bij de firma Sonora, problemen bij leveranciers en/of maatregelen van een overheidsinstantie.
Indien Sonora de overeenkomst niet zou kunnen nakomen ten gevolge van een situatie van overmacht, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet, en dit met een maximumperiode van een maand.
Na verloop van de periode van een maand kunnen partijen overeenkomen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.
      
      19.  Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
            
Alle geschillen dewelke voorvloeien uit een offerte of overeenkomst afgesloten tussen Sonora en de huurder, alsook alle geschillen met betrekking tot de facturatie zullen beslecht worden naar Belgisch recht.
Deze geschillen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.